Diskriminerande diskurser i lokala medier
2019-09-10

Lokala medier i Östergötland bidrar till en generaliserande och exkluderande bild av personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. Detta visar en undersökning som två studenter från Linköpings universitet Clara Wasell och Johanna Westman, i samarbete med Byrån mot diskriminering i Östergötland gjorde i våras.

-Statistik från både diskrimineringsombudsmannen och oss på Byrån mot diskriminering i Östergötland visar att de mest utsatta grupperna när det gäller diskriminering är personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning. Media har enligt många forskare en stor makt i formandet av den allmänna opinionen. I dagens samhälle får nästan alla svenskar sin helhetsbild av ett skeende genom just media och något så tillgängligt som tidningsartiklar kan generera i gemensamma “sanningar” som kollektivt kan leda till specifika handlingar. Det var precis därför vi tyckte att det var relevant att undersöka vad Östergötlands media i själva verket skildrar när det gäller dessa två grupper.” säger Byråns kommunikatör Ghyslaine Nindorera

Syftet med studien var inte att kritisera tidningarna i sig utan att redogöra och ifrågasätta hur representation och framställning av valda grupper ser ut i Östergötlands lokala medier.

Resultat i analysen visade att personer med funktionsnedsättning ofta framställdes som en “börda” av något slag. Personerna beskrevs sällan som ”bara” människor utan definierades istället utifrån sin funktionsnedsättning. När det gällde personer med utländsk bakgrund fanns det en röd tråd i artiklarna med en generaliserande framställning, där personerna framställdes som representant för en grupp, snarare än som individer. Artiklarnas ämne var dessutom i samtliga fall ”negativ” i sin bemärkelse och hade nästan exklusivt en kriminell diskurs i någon form i de fall där det saknades representation.

-Den röda tråd vi identifierat i våra valda artiklar talar sitt tydliga språk där media speglar ett samhälle där personer som omfattas av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning marginaliseras och placeras utanför normen. En sådan kategorisering kan mycket väl leda till utanförskap för den drabbade gruppen. Dessutom finns i nyhetsartiklarna en brist på inkludering och för grupper att komma till tals, vilket bidrar till okunskap som i sin tur kan leda till fördomar som tar sig uttryck i diskriminerande handlingar.” menar Clara Wasell och Johanna Westman.

Att ha en medvetenhet kring den problematiken samt att aktivt förebygga ett ”vi och dem”-tänk i media är ett steg i rätt riktning. När det gäller inkludering är det viktigt med representation men media behöver även låta människor välja sin egen berättelse.

För mer information, kontakta ghyslaine.nindorera@diskriminering.se  070 214 07 81

Uppsatsen kan ni hitta på byråns hemsida https://www.diskriminering.se/rapporter/diskriminerande-diskurser-i-lokala-medier/

Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning.


Byrån stämmer Stockholms stad för diskriminering
2019-03-28

Byrån mot diskriminering i Östergötland lämnar idag en stämningsansökan mot Stockholms stad för att ha utsatt en elev för diskriminering på grund av elevens könsidentitet. 

Skolan ska bedrivas på ett sådant sätt att alla barn får likvärdiga förutsättningar. Trots det visar många rapporter att transelever fortfarande är en på många sätt utsatt grupp i skolan. Inte minst på grund av att många skolor misslyckas med att vidta anpassningar och åtgärder för att säkerställa att transpersoner inte utsätts för onödig stigmatisering och utpekande.

Byrån anser i sin stämning att staden har misslyckats med sitt uppdrag att säkerställa att alla elever ges likvärdiga förutsättningar i skolan och överträtt diskrimineringslagen då de nekat en elev möjligheten att byta om i könsdefinierade omklädningsrum. Skolan har konsekvent nekat eleven detta utan att pröva olika alternativ eller lösningar som skulle kunna göra det möjligt. Skolan har inte heller visat hänsyn till elevens rättigheter eller omständigheterna i övrigt.

”Att helt åsidosätta ett barns könsidentitet, åsikt, och rättigheter på grund av fördomar och föreställningar kopplade till transpersoner är oacceptabelt. Diskriminering mot personer som har normbrytande könsidentitet eller uttryck har varit förbjudet sedan 2009 och det är vår plikt att säkerställa att överträdelser av diskrimineringsskyddet får konsekvenser och den enskilde upprättelse.” säger Byråns jurist Anna Quarnström

Eleven som byrån representerar, har tagit stor skada av skolans agerande och den diskriminering det inneburit. Byrån går in som part i ärendet för att säkerställa att den diskriminerade får upprättelse och diskrimineringsersättning.

För frågor om ärendet kontakta anna.quarnstrom@diskriminering.se

För frågor om byråns verksamhet kontakta byrån via dess hemsida www.diskriminering.se

Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning.


Fokus på aktiva åtgärder under Dagen mot diskriminering 2018.
2018-10-05
Hur kan arbetet med så kallade aktiva åtgärder bedrivas, för att förebygga och motverka
diskriminering? Det är en av de frågor som diskuteras när Byrån mot diskriminering i
Östergötland anordnar det årliga arrangemanget Dagen mot diskriminering på fyra orter i Östergötland under oktober.

Dagen mot diskriminering (DMD) är ett gratis arrangemang som anordnas av Byrån mot
diskriminering i Östergötland och syftet är att genom olika teman lyfta frågor om diskriminering och
mänskliga rättigheter.
Nya bestämmelser med ökade krav i diskrimineringslagen
Årets tema är ”Aktiva åtgärder i praktiken”. Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med
aktiva åtgärder. Sedan den 1 januari 2017 ställer lagen högre krav på en verksamhets förebyggande
arbete. Byrån vill därför genom DMD, tillsammans med deltagarna, konkretisera hur arbetet kan
bedrivas.
 ”Tillsammans med jämlikhetsexperterna Make Equal ämnar Byrån att inspirera, men också
behandla konkreta utmaningar och hinder som kan uppstå i arbetet. Det blir en dag med
föreläsning och workshops om vad arbetet med aktiva åtgärder innebär i praktiken.” säger
Miriam King, utbildare på Byrån mot diskriminering i Östergötland.

I år anordnas Dagen på fyra orter och målgruppen är personer som arbetar med och ansvarar för
diskriminerings-, jämställdhets- och jämlikhetsarbetet på arbetsplatsen samt arbetstagarrepresentanter
(chefer, HR-ansvariga, fackförbund m.fl.)
Arrangemanget kommer att äga rum följande tider och platser:
-Norrköping, den 10 oktober kl.9-17. Trappan, Västgötegatan 15 (Holmbogränden)
– Linköping, den 17 oktober kl. 9-17. Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7
-Mjölby, den 22 oktober kl.10-12. Mjölby Kulturscen, Lagmansgatan 34
– Åtvidaberg, den 23 oktober kl. 10-12. Fullmäktigesalen (i Gamla kommunhuset) Adelswärdsgatan 7

För mer information, kontakta gärna
Miriam King, utbildare. Telefon: 011-10 71 32. Mail: miriam.king@diskriminering.se
Läs mer om DMD: www.diskriminering.se/aktiviteter

Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter
och mot diskriminering. I Byråns arbete ingår att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till
personer som upplevt diskriminering, samt främjande och förebyggande insatser genom föreläsningar,
utbildningar och opinionsbildning.


Fokus på tillgänglighet under Dagarna mot diskriminering 2015
2015-09-22

Hur tillgänglig är kommunen för den som har någon form av funktionsnedsättning? Det
är en av frågorna som diskuteras när Byrån mot diskriminering i Östergötland anordnar
det årliga arrangemanget Dagen mot diskriminering. Årets tema är ”Tillgänglighet” och
är ett gratis arrangemang som anordnas på fyra orter i Östergötland under oktober.

Byrån mot diskriminering i Östergötland anordnar i år Dagarna mot diskriminering på fyra orter:
Motala, Finspång, Linköping och Norrköping. Årets tema är kopplat till en ny form av
diskriminering, bristande tillgänglighet, som finns med i Diskrimineringslagen från 1 januari i år.
Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas
genom att en verksamhet inte gör tillräckliga åtgärder för att den personen ska komma i en jämlik
situation som en person utan samma funktionsnedsättning.

”Vi hoppas att dagen ska bidra till att öka medvetenheten och kunskapen kring tillgängligheten
i samhället och hur den påverkar personer med olika funktionsnedsättningar. Förhoppningsvis
kommer deltagare och publik få med sig ny kunskap och inspiration för att skapa förändring.”
säger Anja Persson, informatör på Byrån mot diskriminering i Östergötland.
Arrangemanget kommer att äga rum följande tider och platser:
– Motala, 8 oktober kl. 10.00-11.30, Vättersol, Vindarnas väg 1
-Finspång, 13 oktober kl. 14.00-17.30, Restaurangen, Bildningen, Finnvedsvägen 4
– Linköping, 15 oktober kl. 8.30-13.00, Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek, Östgötag. 5
– Norrköping, 22 oktober kl. 8.30-13.00, Laxholmskällaren, Arbetets museum, Laxholmen

Kontaktperson: Anja Persson, informatör
Telefon och mail: 011-10 71 32/070-214 07 81 eller anja.persson@diskriminering.se

Om Byrån

Byrån mot diskriminering i Östergötland har funnits sedan 1999 och är en ideell förening som arbetar
för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Byrån mot diskriminering i Östergötland erbjuder
gratis stöd och rådgivning till personer som på olika sätt utsatts för diskriminering. I Byråns arbete
ingår även att arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering, genom att föreläsa, utbilda,
arrangemang och genom opinionsbildning, med fokus mot allmänheten, skolor, myndigheter, företag.
och andra organisationer.