Former av diskriminering

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering:

Sex former av diskriminering

Direkt diskriminering

Du blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation, och det finns samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

  • Anna får sämre lön än Driton fastän hon har liknande arbetsuppgifter.
  • Hussein och hans kompisar får inte komma in på utestället på grund av sitt utseende, som vakten uppfattar som utländskt.

Indirekt diskriminering

En regel som verkar neutral men som missgynnar en person, och det finns samband med en diskrimineringsgrund.

  • Krav på körkort när det inte är nödvändigt för arbetet, vilket kan missgynna personer som är blinda, eller till följd av annan funktionsnedsättning inte kan köra bil.

Trakasserier

Uppträdande i arbetslivet och inom utbildning, som kränker en persons värdighet och som har samband med en diskrimineringsgrund. Det kan handla om upprepade kommentarer, ständiga ”skämt”, bilder som sätts upp eller blickar. Det är alltid den som utsätts för trakasserier som bestämmer om det är kränkande eller inte.

Sexuella trakasserier

Uppträdande av sexuell natur i arbetslivet och inom utbildning, som kränker en persons värdighet. Precis som vid trakasserier är det den som blir utsatt som bestämmer om det är kränkande eller inte. Det kan handla om ”sex-skämt”, SMS, saker som sägs till personen eller tafsningar.

Instruktioner att diskriminera

Att en chef eller en person med en liknande maktposition ger instruktioner eller order till någon annan att besluta eller bete sig på ett sätt som leder till diskriminering.

  • Arbetsgivaren säger till en anställd att trakassera en annan anställd
  • En person som anlitat en mäklare för att sälja dennes hus säger till mäklaren att inte sälja till homosexuella

Bristande tillgänglighet

Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering.  Med bristande tillgänglighet menas att en verksamhet inte gjort tillräckligt för att person med en funktionsnedsättning ska kunna ha lika bra tillgång till verksamheten som en utan samma funktionsnedsättning.

Den nya formen av diskriminering ställer krav på skäliga åtgärder på flera verksamheter. Med skäliga åtgärder menas det som bland annat framgår av andra lagar men även utifrån vilka ekonomiska och praktiska möjligheter som finns i verksamheten. Det kan handla om att utjämna trösklar, att läsa upp en meny på restaurang eller hjälpmedel för att kunna delta i skolan eller på jobbet.

Här kan du hitta mer information om vad som gäller för den nya diskrimineringsformen.

Läs vidare

Kortfattat om diskriminering

Diskrimineringsgrunder

Samhällsområden

Kränkande behandling

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.