Utbildning

Byrån utbildar inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder alltifrån kortare infoföreläsningar till interaktiva workshops.

Är ni en skola, fackförbund, företag eller organisation som vill fördjupa era kunskaper och få stöd i ert främjande och förebyggande arbete? 

Läs mer om våra utbildningar nedan. Längre ned kan du även läsa om skräddarsydda utbildningar, bokning och case med exempel på utbildningar.

Våra utbildningar

En viktig del av Byråns främjande och förebyggande arbete är att utbilda om vad diskriminering är. Det gör vi för att personer som riskerar att bli diskriminerade ska veta vilket lagskydd och vilka rättigheter de har. Vi utbildar också personer i maktposition som riskerar att diskriminera, för att förebygga diskriminering.

Diskrimineringslagen

Varför

Kunskap om diskriminering är en rättvisefråga och en viktig del för att kunna säkerställa att man blir rättvist behandlad. Har man kunskap använder man sig av den!

Vad

Genom den här informationsföreläsningen får deltagarna kunskap om grunderna i diskrimineringslagen. Vi berättar även om Byråns verksamhet och var deltagarna kan vända sig om de eller någon i deras närhet blir utsatt för diskriminering. 

Hur

Tid: 30-45 minuter.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till föreningar, organisationer och skolklasser.

Utförande: Föreläsningen är kostnadsfri och genomförs ofta av våra volontärer. 

Varför

Grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen är en förutsättning för att kunna tillgodose sina rättigheter! För att förändra diskriminerande strukturer behöver vi också veta varför diskriminering uppstår.

Vad

Genom utbildningen får deltagarna kunskap om grunderna i diskrimineringslagen, samt om normer och fördomar i samhället som leder till diskriminering. Utbildningen är interaktiv med övningar och gruppdiskussioner om verkliga diskrimineringsfall. 

Hur

Tid: 60-90 minuter.

Målgrupp: Skolklasser, organisationer, företag och föreningar.

Utförande: Utbildningen genomförs av Byråns utbildare, och kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler. 

Varför

Att förändra normer och diskriminerande strukturer tar tid, och många utmaningar kommer inte lösas med en utbildning. Men för att minska diskriminering på lång sikt krävs kunskap – om normer, makt och hur det kan kopplas till den diskriminering som sker i samhället.

Vad

Med ett historiskt perspektiv går vi igenom varje grund och förklarar varför just denna grund skyddas av diskrimineringslagen. Vi pratar också om de samhällsnormer och fördomar som är kopplade till varje grund samt kollar på nuläget. Vi ger även exempel på hur diskrimineringen kopplad till den grunden kan ta sig uttryck, tittar på statistik, mm.

Hur

Tid: 6-7 tillfällen á 45-60 minuter.

Målgrupp: Verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper om diskrimineringsgrunderna, och arbeta långsiktigt för att främja lika rättigheter i samhället.

Utförande: Föreläsningen med tid för frågor och reflektion.

Fördjupning diskrimineringslagen

Varför

Att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter är inte bara något som gynnar elevers lärande och välmående, det är också ett lagkrav.

Vad

Under workshopen går vi igenom grunderna i diskrimineringslagen med hjälp av verkliga fall av diskriminering Vi går även igenom diskrimineringslagens krav gällande aktiva åtgärder. Teori varvas med övningar och praktiska verktyg att ta med er till klassrummen/skolan i arbetet med eleverna.

Hur

Tid: 2-4 timmar, tiden anpassas efter era behov och önskemål.

Målgrupp: Lärare och övrig skolpersonal som vill få praktisk kunskap om hur de kan arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för en inkluderande skola.

Utförande: Workshop med interaktiva inslag av gruppdiskussioner och övningar. Workshopen kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler.

Varför

Att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter är inte bara något som gynnar arbetstagare och verksamhetens välmående, det är också ett lagkrav.

Vad

Under workshopen går vi igenom grunderna i diskrimineringslagen med hjälp av verkliga fall av diskriminering. Vi går även igenom diskrimineringslagens krav gällande aktiva åtgärder, och processen med att arbeta med undersökning, analys, åtgärda och utvärdering.
Teori varvas med övningar och praktiska verktyg att arbeta vidare med på arbetsplatsen.

Hur

Tid: 2-4 timmar, tiden anpassas efter era behov och önskemål.

Målgrupp: Arbetsgivare och arbetstagare som vill få praktisk kunskap om hur de kan arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för inkluderande arbetsplatser.

Utförande: Workshop med interaktiva inslag av gruppdiskussioner och övningar. Workshopen kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler.

Varför

Genom att synliggöra och arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier skapar vi tryggare och mer välmående arbetsplatser och skolor. 

Vad

Utbildningen ger kunskap och tips i arbetet med att motverka sexuella trakasserier i verksamheten, skolan eller arbetsplatsen. Under utbildningen varvas informativa inslag med övningar och konkreta tips.

Hur

Tid: 60-180 minuter, tiden anpassas efter målgrupp, behov och önskemål

Målgrupp: Utbildningen kan anpassas för skolpersonal, civilsamhällesorganisationer och arbetsplatser.

Utförande: Utbildningen är interaktiv med inslag av gruppdiskussioner och övningar. Utbildningen kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler.

Varför

Genom att lära oss om rasismens mekanismer historiskt, kan vi arbeta för att förhindra rasism och etnisk diskriminering i samhället idag.

Vad

I utbildningen ger vi exempel på rasism i historien och dess kopplingar till hur rasism och etnisk diskriminering tar sig uttryck i människors vardag idag. Deltagarna får verktyg för att identifiera och bemöta rasism i samhället, på skolan eller arbetsplatsen.

Hur

Tid: 60-90 minuter, tiden anpassas efter målgrupp, behov och önskemål

Målgrupp: Utbildningen kan anpassas för skolklasser, skolpersonal, civilsamhällesorganisationer och arbetsplatser.

Utförande: Utbildningen är interaktiv med inslag av gruppdiskussioner och övningar. Utbildningen kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler.

Varför

Utbildningen handlar om att skapa inkluderade och trygga rum för alla personer oavsett sexuell läggning, oavsett om man identifierar sig som hon, han eller hen.

Vad

Utbildningen belyser hur diskrimineringen av HBTQ+ personer tar sig uttryck och de normer som leder till diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Utbildningen behandlar också frågan: Vad innebär det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering i praktiken? Med utgångspunkt i verkliga fall diskuterar vi konkreta tips och strategier i det dagliga arbetet.

Hur

Tid: 60-120 minuter, tiden anpassas efter målgrupp, behov och önskemål

Målgrupp: Utbildningen kan anpassas för skolpersonal, civilsamhällesorganisationer och arbetsplatser.

Utförande: Föreläsning eller workshop beroende på tid, behov och önskemål. Kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler

Byråns övriga kompetensområden

Byrån har flera års erfarenheter av att utbilda om diskriminering inom vård och omsorgsområdet. I våra utbildningar lyfter vi verkliga fall av diskriminering från hälso- och sjukvården, och ger tips på hur verksamheter kan förebygga diskriminering med fokus på bemötande

Case: Evikomp

Sedan 2019 utbildar Byrån inom ESF-projektet Evikomp som syftar till att kompetensutveckla personal inom vård och omsorg i hela Östergötland. Till projektet har Byrån tagit fram 7 lektioner som lyfter olika situationer av diskriminering utifrån alla 7 diskrimineringsgrunderna, former av diskriminering, normer och bemötande.

Varför

Koll på jobbet syftar till att förebygga diskriminering och kränkningar och främja lika rättigheter på yrkesprogram.

Vad

Sedan 2018 har Byrån drivit projektet Koll på jobbet, som handlar om att rusta elever på yrkesprogram med kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet.

För elever: I projektet har vi tagit fram ett metodmaterial med övningar, filmer och konkreta fall där eleverna får uppleva, diskutera och reflektera kring situationer som de kan komma att möta under apl och i sitt framtida arbetsliv. Teman som lyfts är bland annat arbetsmiljö, diskriminering, jargonger och normer.

För lärare: Schysst apl – hur skolpersonal kan arbeta för att förebygga diskriminering och kränkningar och främja lika rättigheter på yrkesprogram. Under workshopen får deltagarna testa praktiska övningar som de kan använda med eleverna. 

Hur

Tid: Halv eller heldag, vi anpassar utifrån era önskemål och behov.

Målgrupp: Byråns utbildningar inom Koll på jobbet riktar sig till både elever, lärare och handledare.

Utförande: Workshop med fokus på övningar, diskussioner och reflektioner. 

Byrån erbjuder flera utbildningar som riktar sig till föreningslivet och temat Idrott på lika villkor:

Föreläsning: diskriminering av kvinnor i idrotten

Föreläsningen belyser den diskriminering som drabbar kvinnor och tjejer inom idrottsvärlden, och frågan: hur kan vi främja en mer inkluderande och jämställd idrott?

Tid: 60 minuter

Målgrupp: Föreningar och organisationer som vill arbeta för jämställd idrott

Utförande: Föreläsning med tid till frågor och reflektion

Workshop: Vi tar matchen för en inkluderande idrott

Workshop om diskriminering, normer och jargonger i föreningslivet. Syftet är att öka kunskapen om hinder och utmaningar för att skapa en inkluderande idrott. Deltagarna får reflektera kring normer som finns i deras verksamheter. 

Tid: 90 minuter

Målgrupp: Föreningar och organisationer som vill arbeta för inkluderande idrott.

Utförande: Utbildningen är interaktiv med inslag av gruppdiskussioner och övningar.: 

Varför

Härskartekniker används av individer eller grupper för att behålla makt och fördelar gentemot andra individer eller grupper. Härskartekniker leder ofta till att en eller flera känner sig kränkta eller ledsna. De flesta människor använder härskartekniker omedvetet.

Vad

Byrån erbjuder workshop om härskartekniker, där deltagarna får kunskap om vad härskartekniker är och lär sig identifiera när de sker och hur de bemöter dem.

Hur

Tid: 90 minuter

Målgrupp: Workshopen kan anpassas för alla verksamheter så som skolor, arbetsplatser och organisationer.

Utförande: En interaktiv workshop där ni får öva på att bemöta härskartekniker, både om du själv blir utsatt och som åskådare om du ser någon annan utsättas.

Alla projekt som får stöd av Svenska ESF-rådet ska arbeta aktivt med de horisontella principerna, det vill säga jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling.

Byrån kan bistå ESF-projekt med enstaka utbildningar såväl som att ingå längre samarbeten där vi analyserar, tar fram underlag, och genomför större utbildningsinsatser.

Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder heldags- eller halvdagsutbildningar med både föreläsning och övningar med nära koppling till utmaningarna i just er verksamhet. Det kan tex. handla om normer, normkritik, jargonger, inkluderande bemötande, rekrytering, eller någon specifik diskrimineringsgrund ni vill att vi fokuserar på.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar era behov och önskemål!

Bokning och priser

Våra priser varierar beroende på gruppstorlek, framförhållning, om de ska hållas av utbildare eller jurist. Kommuner som samarbetar med Byrån har rabatt på våra utbildningar.

När ni kontaktar oss vill vi veta mer om förkunskaperna hos de som ska utbildas. Vi kan även anpassa våra utbildningar till lätt svenska. 

Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt. För våra basutbildningar vill vi ha 14 dagars framförhållning och minst 30 dagar för skräddarsydda utbildningar.

Case: Exempel på utbildningar

Är du nyfiken på Byråns utbildningar? I filmen visar vi några exempel på utbildningar och workshops vi gjort inom grundskolan, kommunen och på yrkesgymnasium. För varje utbildning presenteras syftet med utbildningen, vad den innehöll, hur vi gick tillväga och citat från deltagare. 

Lyssna på innehållet i filmen under ljudfilen nedan

Jag tycker utbildningen var bra då man fick upp ögonen för sådant som man kan tycka är självklart att göra eller inte göra. Detta är nog lika viktigt som att hålla sig uppdaterad i hjärt och lungräddning! Jag tycker att dom hade satt ihop ett mycket pedagogiskt program som var lätt att ta till sig.

Norrköpings kommuns kontaktcenter

Det gick jättebra och nyttig info, det var många som var engagerade och ställde bra frågor så det var helt lyckat. De som var här gjorde en jättebra presentation och jag har tom lärt mig nya grejer som jag inte hade någon aning om.

Tack och bra jobbat!

ManPower Linköping

Det gjorde ni med stilig och proffsig elegans! Tack för att ni räddade oss i nöden och för en bra föreläsning!

Fackförbundet Unionen

Trots att många av oss känner till att det finns en lag mot diskriminering, att prata om det, på ett sånt sätt som görs av Byrån mot diskriminering, är alltid rätt. Nya frågor, nya tankar, vad kan vi tillsammans förbättra i kommunikation och handling. Nya funderingar kommer vid varje tillfälle vi har föreläsningar från Byrån. Jag rekommenderar föreläsningar i allt större utsträckning – för allas bästa!

Arbetsförmedlingen i Norrköping

Pålästa och kunniga om ämnet. Bra med variation på aktiviteterna, varva mellan att lyssna och övningar. Utbildarna kompletterade varandra bra.

Lärare från Skäggetorpsskolan

Föreläste bra. Svarade på frågor bra och förstärkte publikens reflektioner. Uppvisade en ödmjukhet inför olikhet som skapade ett tillåtande klimat. Tvingade ingen att dela med sig av tankar som inte var bekväm med det. Lade in pauser i lagom tid.

Värgårdsskolan

Man hade lite koll, men fick ännu mera med sig efter detta. Mera fördjupad kunskap om diskriminering. Också bra att man fick sitta i grupp och diskutera olika frågor/funderingar. De som utbildade var mycket duktiga. Lätta att prata med. Kände mig trygg i deras sällskap. Enkla och lätta människor som gick att föra bra dialoger med. Jag hade koll på dom 7 grunderna, men ännu mera fördjupad i vad alla står för”

Norrköpings kommuns kontaktcenter

Bra föreläsare, insatta och kunniga på området. Bra med praktiska övningar med efterföljande diskussioner.

Nygårdsskolan

Otroligt proffsigt, enkelt och välskött anordnat. Kandidaterna var aktiva och ställde bra frågor. Fler gånger tack!

ManPower Norrköping

Läs vidare

Relaterat innehåll

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Byrån driver vid sidan av den ordinarie verksamheten även tidsbegränsade projekt som vidgar vårt arbete mot diskriminering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om våra nya utbildningar och det senaste om vår verksamhet? Fyll i din e-postadress nedan för att starta din prenumeration.