Krav på vaccinbevis – är det diskriminering?

Vaccinationsbevis är en fråga som av självklara skäl blivit aktuellt världen över. Men kan det vara diskriminering att kräva vaccinationsbevis? Vår jurist undersöker frågan med hjälp av Sveriges diskrimineringslag och EUs förordningar.

Vaccinationsbevis är en fråga som av självklara skäl blivit aktuellt världen över.

Den 1 juli 2021 började Förordningen om EU:s digitala covidintyg tillämpas. Den nya regeln innebär att alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt covid-intyg utfärdat och kontrollerat i hela EU. Intyget är gratis och ska finnas tillgängligt i landets språk och engelska, och kommer även att gälla i alla EU-länder. Intyget kommer att visa om man: (1) vaccinerats mot covid-19, (2) testat negativt, eller (3) tillfrisknat från covid-19. Dock innebär detta inte att de olika medlemsländerna inte får ha striktare restriktioner, t.ex. de svenska restriktionerna om obligatoriskt uppvisande av vaccinationsbevis vid offentliga evenemang med fler än 100 besökare (1 december 2021).

Avseende frågan om det är diskriminering eller inte att ha krav på vaccinationsbevis eller covidintyg finns inga definitiva svar ännu. Vad vi kan säga är att reglerna som sannolikt blir aktuella är diskrimineringslagstiftningens förbud mot indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Regeln kan vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning. En möjlighet att omfattas av diskrimineringslagstiftningen finns alltså om man av olika medicinska anledningar, t.ex. allergier, inte kan ta vaccinen som erbjuds och trots uppvisande av negativt test inte får delta.

Det är dock inte indirekt diskriminering om följande kriterier är uppfyllda:

  1. Syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Detta innebär att syftet ska vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering,
  2. De medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det innebär att det inte finns andra alternativ eller medel för att uppnå syftet.

Byråns åsikt är att krav på vaccination eller covidintyg för att delta i exempelvis evenemang eller för att komma till kontoret hade uppfyllt dessa kriterier, och därför inte utgjort någon diskriminering. Viktigt att komma ihåg avseende vaccination är att vi redan har olika rekommenderade vaccinationsprogram idag. Covid är en folksjukdom som lett till flera dödsfall och därför kan det få en liknande särställning som de redan existerande vaccinationsprogrammen.

Upptäck våra senaste nyheter

Kampen mot brottslighet får inte bli diskriminerande

Östgötska politiker på alla nivåer bör verka för att människor i Hageby och andra potentiella visitationszoner också får ett reellt skydd mot diskriminering, skriver vi...

14 juni, 2024

Byrån mot Diskriminering i Östergötland får stöd med 3,9 miljoner från Arvsfo...

Pressmeddelande från Kammarkollegiet. Publicerat: 2024-06-06.

7 juni, 2024

Kunskap och utbildning. Två viktiga grundpelare i arbetet mot rasism

Idag, den 21 mars är det FN-dagen mot rasdiskriminering. Att det blev just detta datum beror på den rasistiska händelse som inträffade den 21 mars...

21 mars, 2024