Öga illustration
Arm illustration
Stjärna illustration
Examensmössa illustration

Koll på Jobbet är ett projekt som riktar sig till ungdomar på yrkesprogram. Genom projektet får ungdomarna användbara kunskaper och verktyg för att bättre kunna tillvarata sina rättigheter i arbetslivet och hantera frågor som rör diskriminering

Projektet drevs av Byrån från januari 2018 till januari 2021, finansierat med medel av Allmänna arvsfonden.

Kontakta oss om du har frågor om projektet, materialet eller önskar utbildning för era elever och skolpersonal.

Krona illustration
Kopp med kaffe illustration
Pratbubbla illustration
Funderande gubbe illustration
Hjärta illustration

För klassrummet

Den här sektionen är till för dig som är lärare och/eller pedagog på yrkesprogram. Här hittar du anpassat material med övningar och fall som du kan använda dig av för att på ett effektivt sätt ta upp frågor om arbetsmiljö, diskriminering och rättigheter i arbetslivet.

 

Föreläsning för koll på jobbet

Läromaterial

Här hittar du läromaterialet ”Koll på jobbet – ett praktiskt läromaterial för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och rättigheter i arbetslivet”

Övningarna i materialet utgår från läroplanen GY11 och lyfter ämnen som är relevanta för elever på yrkesprogram och andra program där apl är en del av undervisningen.

Till några av övningarna ingår även färdiga presentationer, se länk nedan. 

Filmer

Tillsammans med Amphi produktion har vi tagit fram två filmer som tar upp utmaningar och situationer elever kan möta på APL. Filmerna baseras på intervjuer med elever och lärare på yrkesprogram i Östergötland. Filmerna speglar inte en elevs berättelse från en arbetsplats. Båda filmerna baseras på berättelser från elever på Bygg och anläggning, El och energi, Fordon och transport, Hantverk, Restaurang och livsmedel, Vård och omsorg.

Personer i lagerlokal

Bängans bygge

Hur är det att vara ung och ny på en arbetsplats där det råder en sexistisk, homofobisk machojargong? I filmen får du följa Lisa och Peter som gör APL på byggfirman Bängans Bygge. Redan första dagen möts de av en tuff jargong, och det blir tydligt att Lisa och Peter blir bemötta på olika sätt.

Filmen blir en ingång till att diskutera olika jargonger, åskådarrollen och vems ansvar det är att se till att en inte utsätts för kränkningar på arbetsplatsen.

Längre ner på sidan hittar du även diskussionsunderlag till handledare.

Sjuksköterska

Välkommen till Solstrålen

Klara gör APL på ett äldreboende där hon ganska snabbt får känslan av att allt inte står rätt till. Men att göra det som känns rätt är inte alltid så lätt. Klara möter en del motstånd, både från handledare Lena och kollegan Gunilla.

Filmen blir utgångspunkt för diskussion om vilka faktorer som kan bidra till en bra respektive dålig arbetsmiljö och de risker som finns med att ifrågasätta kollegor i en högre maktposition, men även risker med att inte säga ifrån och bara bita ihop.

Längre ner på sidan hittar du även diskussionsunderlag som riktar sig till handledare.

För skolpersonal

Den här sektionen riktar sig till skolpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter. Här hittar du handbok med fokus på hur skolpersonal aktivt kan arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering i skolan utifrån ett normkritiskt perspektiv. Här finns även färdigt studiecirkelmaterial där ni kan fördjupa er inom teman som rasism, hbtq och kön samt material till handledarträffar.

Personer har möte i en lokal

Aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen är skolor och arbetsgivare skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra diskriminering, genom främjande och förebyggande insatser. 

I det här materialet ger vi en kort introduktion till vad arbetet med aktiva åtgärder innebär, samt tips på hur du kan arbeta med dem praktiskt i din verksamhet med hjälp av material från Koll på jobbet.

Globala målen

Rapporten undersöker hur Koll på jobbet kan bidra till genomförandet av FNs globala hållbarhetsmål som tagits fram inom Agenda 2030, och därigenom bidra till ett mer rättvist och jämlikt samhälle för alla människor.

Av de 17 globala målen kommer rapporten att lyfta övningar och material som kan användas i skolan för att arbeta med:

  • Mål 4 God utbildning för alla
  • Mål 5 Jämställdhet
  • Mål 8 Anständiga Arbetsvillkor Och Ekonomisk Tillväxt
  • Mål 10 Minskad Ojämlikhet.

Material till handledarträffar

Många skolor har regelbundna handledarträffar där det finns möjlighet att diskutera hur skolan och arbetsplatsen gemensamt kan skapa en trygg och inkluderande miljö för elever på apl.

Detta material riktar sig till dig som lärare, rektor eller annan skolpersonal som vill jobba med frågor som rör trygga apl-platser tillsammans med handledare. Materialet innehåller filmer, fall och diskussionsfrågor anpassat för handledare.

Rapport: Praktikant eller person?

I den här rapporten lyfts elevers erfarenheter av bemötande och skapande av yrkesidentitet under arbetsplatsförlagt lärande (apl). 

Ett likvärdigt bemötande av elever på apl är viktigt för att elever ska få lika möjligheter till lärande och utvecklandet av en yrkesidentitet under sin apl. Den här rapporten riktar sig därför till yrkeslärare, utbildningsansvariga men också arbetsplatser och handledare som tar emot elever på apl.

Rapporten baseras på fokusgruppsintervjuer som genomfördes 2018 med elever på yrkesgymnasium i Östergötland. Intervjuerna fokuserade på elevernas upplevelser och tankar om sin apl, med ett specifikt fokus på frågor som rör jämlik behandling och diskriminering.

Studiecirkel

Studiecirkeln riktar sig till dig som är verksam inom skolan och som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter och diskriminering. Syftet med studiecirkeln är att ni ska fördjupa era kunskaper om normer och maktstrukturer, för att bättre kunna förebygga och främja allas lika rättigheter i skolan.

Studiecirklarna fokuserar på fyra teman: funktionsnedsättning, hbtq, kön och rasism.

Varje tema är uppdelad i tre delar:

  1. Inför träffen – Individuell förberedelse
  2. Under träffen – Gruppdiskussioner och övningar
  3. Efter träffen – Reflektion och genomförande av aktivitet

”Vi lärare har fått färdiga och lättillgängliga verktyg för hur man kan prata om dom här frågorna med eleverna.”

Malin, frisök- och stylistlärare

”Det här är jättenyttigt för mina elever eftersom övningarna så tydligt är kopplade till arbetslivet.”

Isabelle, samhälls- och psykologilärare

Person i solglasögon

Om Koll på jobbet

Koll på jobbet som handlar om att rusta elever på yrkesprogram med kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet. Projektet drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland (2018-2020).

Intervjuer med elever på yrkesprogram har visat att många yrkeselever ute på arbetsplatsförlagt lärande (apl) möts av situationer som kan vara svåra att hantera. En del elever hamnar på arbetsplatser med dålig arbetsmiljö eller arbetsplatser där det råder en sexistisk, rasistisk och/eller homofobisk jargong. Det ställer krav på att en känner till sina rättigheter, vet vem en kan vända sig till och har verktyg för att kunna säga ifrån. Andra elever kommer i framtiden bli skyddsombud och/ eller chefer och då ansvara för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Genom tidigare projekt som riktat sig till gymnasieelever har Byrån sett att förutsättningarna för att arbeta med frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter skiljer sig åt mellan högskole- och yrkesförberedande program. Elever på yrkesprogram läser färre poäng i de gymnasiegemensamma ämnena.  Det innebär att de har mindre schemalagd tid och resurser för att arbeta med dessa frågor.  Trots detta ställs det i läroplanen samma mål gällande kunskaper i mänskliga rättigheter för både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram.

Elever på yrkesprogram spenderar istället avsevärt mycket mer tid av sin utbildning ute på apl. I utvärderingar från tidigare utbildningar och projekt har lärare på yrkesgymnasium lyft att det saknas lättillgängliga metodmaterial om diskriminering och mänskliga rättigheter som är anpassat för målgruppen. De ville ha ett material som tydligt tog avstamp i elevernas vardag och erfarenheter och att det fanns en tydlig koppling till elevernas framtida arbetsliv.

Mot denna bakgrund växte projektet Koll på jobbet fram.  Genom ett anpassat metodmaterial med övningar, case, och filmer ges elever möjlighet att diskutera och reflektera över situationer de mött eller kan komma att möta i arbetslivet. På så sätt får de praktiska verktyg för att kunna tillvarata sina rättigheter och bidra till mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.

Glöm inte: ”Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats” – Elev på yrkesgymnasium i Östergötland

För frågor om projektet kontakta:

Ellen Söderström

Projektledare

Emma Nilsson

Utbildare

Projektet drivs med stöd av Arvsfonden.