Diskriminering av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden måste få ett slut. Studier visar att utrikesfödda personer generellt har svårt att få jobb. Men den grupp som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden utgörs av utrikesfödda kvinnor.

En förklaring av denna situation präglas inte sällan av de fördomar och den stereotypa bilden som finns i samhället om att utrikesfödda kvinnor lever i traditionella könsroller, inte vill jobba utan vill leva på bidrag och ta hand om barn och hemmet.

För några veckor sedan kunde vi se i ”Kalla fakta” på TV4 vad dessa fördomar kan leda till. Nämligen att utrikesfödda kvinnor diskrimineras av handläggarna på Arbetsförmedlingen. Enligt myndighetens egna mål framgår det tydligt att Arbetsförmedlingen prioriterar män framför kvinnor. Kvinnorna får färre kontakter med sina handläggare och Arbetsförmedlingens statistik visar att män i högre utsträckning än kvinnor får ta del av arbetsnära insatser som arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik och subventionerade anställningar.

Resultaten blir att efter etableringsprogrammet har 41 procent av männen jobb jämfört med 18 procent för kvinnorna.

Att handläggarnas fördomar leder till diskriminering och påverkar vilket stöd utrikesfödda kvinnor får är upprörande och helt oacceptabelt. Statliga myndigheter måste föregå med gott exempel när det gäller att motverka diskriminering. Arbetsförmedlingen måste ta problemet på allvar och komma till rätta med diskrimineringen.

Myndigheten behöver förändra den fördomsbilden som handläggarna har mot utrikesfödda kvinnor. Detta förändringsarbete kräver kunskap och medvetenhet om de strukturella och sociala normer som leder till fördomar och diskriminering. Hur ser det ut på Arbetsförmedlingen i Norrköping? Finns kunskapen och används den? Talas det om de här frågorna i organisationen?

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) har erfarenhet och kunskap för att kunna bidra i detta arbete. Under perioden december 2014 till februari 2016 drev Byrån jämställdhetsprojektet ”Ställ om till jämställt”. Ett projekt vars syfte var att nå en mer jämställd arbetsmarknad i Norrköping genom att stärka kvinnor med utländska examen i deras arbetssökningsprocess.

Genom projektet har vi lyckats stärka en grupp utrikesfödda kvinnor i deras arbetssökningsprocess och samtliga projektdeltagare fick tillgång till tjänster de var kvalificerade för. Inom ramen för projektet har Byrån även tagit fram ett material som ska fungera som ett hjälpmedel för chefer, arbetsförmedlare och personal som arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om Arbetsförmedlingen vill ta tag i jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete hjälper Byrån gärna till.

Ghyslaine Nindorera, kommunikatör
Sandra Isaksson, ordförande
Byrån mot diskriminering i Östergötland