Operation Chef

Projektet ”Operation Chef” är ett jämställdhetsprojekt som Byrån drev under 2012. Under projektet genomförde Byrån en studie om informella hinder och andra mekanismer som gör att kvinnor och män ofta får olika tillgång till chefspositioner med makt, inflytande och högre lön. Grunden till studien är att Byrån genom dess arbete med juridisk rådgivning, föreläsningar och möten med näringslivet uppmärksammat behovet av ökad kunskap om och verktyg för att jobba med jämställd rekrytering till högre befattningar. Projektet finansierades med projektmedel från Ungdomsstyrelsen inom ramen för främjande av de jämställdhetspolitiska målen.

För att kartlägga och förstå informella hinder till jämställdhet genomförde projektet en kvalitativ intervjustudie med chefer på tre större företag inom teknikbranchen i Östergötland. Intervjuerna fokuserade på upplevelser och erfarenheter hos kvinnor och män av att vara chef/arbetsledare på mellanchefsnivå och företagsledningsnivå. Resultaten från intervjuerna presenteras i en rapport där vi lyfter fram enskilda röster och analyserar både hinder och framgångsfaktorer till jämställdhet i rekrytering till chefspositioner. Utifrån dessa resultat har utbildningar samt förslag till åtgärder tagits fram för att motverka diskriminering av kvinnor till ledande befattningar.

För frågor om projektet kontakta oss via:
Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Läs om resultaten från projektet i slutrapporten – beställ gratis på info@diskriminering.se

Ladda ner som PDF