computer-document
light
books-box

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

Skapa en inkluderande arbetsplats genom att arbeta utifrån diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering.

coffee-maker
checklist
flower-pot

Här finns verktyg för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbetsgivares möjligheter att skapa inkluderande arbetsplatser. Sidan är framtagen inom projektet Adab och fokus ligger på att sprida kännedom om hur islamofobi kan komma till uttryck i arbetslivet. Materialet passar dock för att arbeta förebyggande mot diskriminering generellt, oavsett diskrimineringsgrund. 

Genvägar

Vad är aktiva åtgärder?

I diskrimineringslagens 3:e kapitel beskrivs arbetsgivarens skyldigheter att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Inbyggt i lagstiftningen finns beskrivning av en process där arbetet systematiseras, som kallas aktiva åtgärder. Se filmen ovan för en dragning om vad som omfattas av aktiva åtgärder.

1) Undersöka

Leta efter och kartlägga risker för diskriminering.

2) Analysera

Vad är orsaken till de problem som framkommit i undersökningen?

3) Åtgärda

Formulera och upprätta en plan för hur och när risker ska åtgärdas.

4) Följa upp

Undersök om era åtgärder genomförts och gett resultat. Om en risk för diskriminering kvarstår så analyserar ni problemet igen och sätter in nya, bättre åtgärder.

Riktlinjer & rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier & repressalier

I filmen beskrivs Riktlinjer & rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier & repressalier som är en av arbetsgivarens särskilda uppgifter enligt diskrimineringslagens kapitel 3 om aktiva åtgärder.

Material

Här har vi samlat checklistor och övningar som ni kan använda på er arbetsplats för att underlätta arbetet med aktiva åtgärder.

Övningar

Använd övningen Trygga rum för att sätta grunden för ett tryggt samtal i arbetsgruppen.

Diskutera era och arbetsplatsens normer med stöd i övningarna Självreflektion och Gör om. Gör övningen Fikarummet för att öva er i att analysera risker för diskriminering och i att formulera aktiva åtgärder.

Mall

Ladda ner och använd vår mall när du dokumenterar arbetet med aktiva åtgärder. 

Checklistor

Tips till chefer som vill verka för inkludering och mot islamofobi. 

Ladda ner och använd Diskrimineringsombudsmannens (DO) checklista för att kunna följa upp att du inte missat någon del i arbetet med aktiva åtgärder.

Ta stöd från utbildare eller jurist

Har du blivit utsatt för diskriminering?

Bor du inte i Östergötland?

Fackförbund

Är du medlem i ett fackförbund så är det i första hand de som ska erbjuda dig stöd och rådgivning när det gäller diskriminering i arbetslivet. Ditt fackförbund har ofta kännedom om arbetsgivare i din bransch och har enligt lag rätt att företräda sina medlemmar vid diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Du kan anmäla diskriminering till DO och din anmälan blir då en offentlig handling.

Vill du ha stöd i form av utbildning?

Byrån utbildar inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder alltifrån kortare infoföreläsningar till längre utbildningar med interaktiva workshops.

Vanliga frågor och svar

Inom grunden skyddas de som har en tro kopplat till religion, till exempel troende inom världsreligionerna hinduism, judendom, kristendom, islam och buddism. Även trosuppfattningar som ateism och agnosticism skyddas. Här kan du läsa om de samhällsområden där diskrimineringslagens skydd gäller: Samhällsområden 

Religionsfriheten regleras också i svensk grundlag (Regeringsformen, 2 kap.), där det står att var och en har frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Det finns dock undantag där staten har rätt att hindra vissa former av religionsutövande. Men då enbart i särskilda fall på grund av säkerhet och enbart efter noga övervägande så att det inte går emot grunderna i ett demokratiskt samhälle.

Det finns alltså ett väldigt starkt skydd för en person att ha rätt till sin religion och tro.  

Så kan det vara, om det har påverkat rekryterarens beslut. Som arbetssökande har du rätt att begära ut cv för de personer som sökt den tjänsten.  Du kan begära ut handlingarna på egen hand eller ta stöd av ditt fackförbund eller närmaste antidiskrimineringsbyrå.

Ja, det kan dock finnas undantag om de är sakligt motiverade utifrån din eller andras säkerhet. Ett undantag måste bygga på att arbetsgivaren undersökt alternativ för att uppnå eventuella säkerhetskrav.

Ja, det kan dock finnas undantag om arbetsgivaren har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  

Järvaveckan Research har med hjälp av Kantar Sifo under maj 2023 tillfrågat 1 046 företagare i små- och mellanstora företag från olika delar av landet om deras syn på en rad frågor relaterade till mångfald. Läs mer: Perspektiv: Näringslivet och Mångfald 23 juni 2023

Av de tillfrågade företagsledarna har 47 procent svarat att de påverkas negativt vid en intervju om den arbetssökande bär religiösa attribut eller kläder som kors, kippa eller slöja. Två procent ser det som något positivt och 31 procent uppger att det inte spelar någon roll.

Källa: NT, Chefer negativa till religiösa kläder, 170623

Ja. Arbetsgivaren kan också, om den finner det möjligt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, göra anpassningar som underlättar arbetet under ramadan. Sådana anpassningar kan vara:

  • minska arbetstiden per dag som kan arbetas igen vid tillfälle efter ramadan
  • ge möjlighet till fler mikropauser under arbetsdagen
  • planera in en eller fler sömnraster under dagen som kan arbetas in efter ramadan
  • ge medarbetare möjlighet att ta ut semesterdagar eller annan inarbetad tid.

Det kan också vara bra för arbetsgivare och arbetstagare att ha skriftliga rutiner och instruktioner på arbetsplatsen som beskriver:

  • till vem arbetstagaren ska vända sig i dessa ärenden
  • beskrivning av vad arbetstagarens representant (chef) kan göra och arbetstagarens möjligheter och skyldigheter
  • beskrivning (dokumentation) av vad man kommit överens om.

Instruktionerna kan arbetsgivaren ta fram i samverkan med arbetstagare och fack.

Du får göra det. Om din bön innebär att du behöver ett avskilt rum och att du lämnar din arbetsplats så ska det ske under tider då arbetsgivaren bedömer att det är möjligt att ta rast.

Ja, om frågorna ställs till alla sökanden i rekryteringsprocessen och är relevanta för tjänsten.

Du ska inte få särskilda frågor på grund av din religion och det är viktigt att samma frågor ställs till alla i en rekrytering.

Om arbetsuppgifterna i fråga är en viktig del av tjänsten så kan arbetsgivaren kräva att den anställde ska utföra dem. Det är även tillåtet för arbetsgivaren att anpassa arbetsbeskrivningen för att arbetstagare ska kunna undantas vissa arbetsuppgifter.

Länkar

Tips för dig som vill få mer kunskap för att genomföra aktiva åtgärder, läs mer hos Diskrimineringsombudsmannens resurser och guider för dig som är arbetsgivare.

Mer kunskap och argument för dig som vill verka mot islamofobi:

Webbutbildning

Utbildningen består av fyra kapitel som ger dig kunskap genom fakta, statistik, ljudberättelser och reflektionsövningar. Den genomförs individuellt, och du kan räkna med att det tar 50–60 minuter att göra hela utbildningen. Utbildningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm för Länsstyrelsernas räkning, som i juli 2020 fick i uppdrag från regeringen att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden.

Lästips

Rapporter

Artiklar

Finansiering:

Publikationen har tagits fram med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Innehållet reflekterar enbart åsikterna hos författarna. MUCF kan inte hållas ansvarig för informationen i publikationen eller hur den kan komma att användas.

För frågor om projektet kontakta oss via:

Telefon: 011-10 71 31
Mail: info@diskriminering.se

Lär dig mer om våra projekt

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.